KAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

Mülkiyeti Başkanlığımıza ait, aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazlar, 3 (üç) yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık Teklif Usulü” ile kiraya verilecektir.

Sıra No

Adres

Ada/Parsel

Nitelik

Muhammen Bedel(TL/YIL)

Geçici Teminat (TL)

Açıklama

1

Cuma Mahallesi Efe Sokak No:2/A

64/1

Dükkan

14.350,00 TL + KDV

1.291,50 TL

Pazar alanında bulunan  ~30 m² lik dükkan

İhale 28/12/2023 Perşembe günü saat 09:15’ te Belediyemiz Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için;

-Nüfus Cüzdanı sureti

-İkametgâh Belgesi

-Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirküsü, Oda Kayıt Belgesi

-İhaleye şirket bazında katılacak olanlar; yetki belgesi ve imza sirküleri

-Geçici Teminat Makbuzu

-Belediyemize vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair güncel tarihli belge

İhale ile ilgili detaylı bilgi şartname ve eklerinde belirtilmiş olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden bedelsiz görülebilir. İsteklilerin yukarıda istenen

belgeleri ihale saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.

İlgililerine ilanen duyurulur.             

                                                                                                                                                                                       Necati ÇOLAK                                                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

#ilangovtr Basın No ILN01944268