JENERATÖR ALINACAKTIR

KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Jeneratör mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/334863

 

1-İdarenin
a) Adı : KIRŞEHİR ÖZEL İDARESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KERVANSARAY MAH.ŞEHİT FEDAKAR YİĞİT CAD.NO:1 40200 MERKEZ/KIRŞEHİR
c) Telefon ve faks numarası : 3862131016 - 3862135098
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Jeneratör
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Dizel Jeneratör
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : Tek seferde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gösterilen yere teslimat yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 25.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırşehir İl Özel İdaresi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İç Anadolu Bölgesi il sınırları içerisinde yerleşik teknik kapasitesi yeterli tecrübede yetkili servisi bulunacaktır. Söz konusu yetkili servise ait belgeler ihale dosyasında sunulacak olup, mesai mefhumu gözetilmeksizin (7/24) firma yetkili servisi arıza bildirimlerinde 2 (iki) saat içerisinde teçhizat ve donanımları ile birlikte jeneratör mahallinde olacaktır.
Servis bünyesinde en az 1(bir) adet Elektrik Elektronik Mühendisi ve Makine Mühendisi, en 2(iki) adet Elektrik teknisyeni veya Elektrik teknikeri bulunduracak ve bununla ilgili gerekli belgeleri ihale dosyasına koyacaktır.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Firma jeneratörleri CE Normlarına uygun şekilde üretecektir. Sevk ile birlikte CE Belgesi verilecektir.
Teklif verecek firmanın en az 31.12.2013 tarihinden bu yana kesintisiz şekilde TSE HYB (TS 12650) Belgesine sahip olacaktır.
4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
TSE HYB (TS 12650) Belgesi TSE HYB (TS 12650) Belgesi
ISO Kalite Belgeleri (ISO 9001:2008, TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5) ISO Kalite Belgeleri (ISO 9001:2008, TS ISO 8528-4, TS ISO 8528-5)
BS EN ISO 14001:2004 Belgesi BS EN ISO 14001:2004 Belgesi
BS OHSAS 18001:2007 Belgesi BS OHSAS 18001:2007 Belgesi
TS 12650 Standartları Belgesi TS 12650 Standartları Belgesi
ISO 10002 : 2018 Müşteri Memnuniyeti yönetimi belgesi Yetkili Servise Ait
1 Adet Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisi Çalıştırıldığına dair belge 1 Adet Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisi Çalıştırıldığına dair belge (Servise ait)
2 Adet Elektrik Teknisyeni veya Elektrik Teknikeri çalıştırıldığına ait belge 1 Adet Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisi Çalıştırıldığına dair belge (Servise ait)
Yetkili Servis Belgesi Yetkili Servis Belgesi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01812654