İLAN
ÇİÇEKDAĞI
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

TAŞINMAZLARIN İHALE BİLGİLERİ

Konu : ÇİÇEKDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT TAŞINMAZLARIN  (ARSA) SATILMASI                                                 
İhale Tarihi 11/05/2023
İhale Türü 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN  45. MADDESİ (AÇIK ARTIRMA)
Müdürlük / Birim İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                  

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL M²'Sİ İMAR DURUMU GEÇİCİ TEMİNAT
1 Fevzi Çakmak 1597 7 2.100,00 A-5 ,T=%30
KONUT
63.000,00 TL
2 Fevzi Çakmak 1596 10 2.000,00 A-5 ,T=%30
TİCARİ+KONUT
60.000,00 TL
3 Fevzi Çakmak 1611 1 1.017,65 A-5 ,T=%30
KONUT
30.529,50 TL
3 Fevzi Çakmak 1611 2 1.022,58 A-5 ,T=%30
KONUT
30.677,40 TL
4 Fevzi Çakmak 1611 3 1.022,58 A-5 ,T=%30
KONUT
30.677,40 TL
5 Fevzi Çakmak 1611 4 1.044,84 A-5 ,T=%30
KONUT
31.345,20 TL
6 Fevzi Çakmak 1611 5 1.057,22 A-5 , T=%30
KONUT
31.716,60 TL
7 Fevzi Çakmak 1611 6 1.017,65 A-5 ,T=%30
KONUT
30.529,50 TL
8 Fevzi Çakmak 1615 1 762,47 A-2 ,T=%30
KONUT
11.437,05 TL
9 Fevzi Çakmak 1615 3 807,17 A-2 , T=%30
KONUT
12.107,55 TL
10 Fevzi Çakmak 1615 4 748,20 A-2 , T=%30
KONUT
11.223,00 TL
11 Fevzi Çakmak 1615 5 689,23 A-2 , T=%30
KONUT
10.338,45 TL
12 Fevzi Çakmak 1615 6 630,27 A-2 ,T=%30
KONUT
9.454,05 TL
13 Fevzi Çakmak 1615 7 676,46 A-2 ,T=%30
KONUT
10.146,90 TL
14 Fevzi Çakmak 1615 8 638,68 A-2 ,T=%30
KONUT
9.580,20 TL
15 Fevzi Çakmak 1615 9 883,57 A-2 ,T=%30
KONUT
13.253,55 TL
16 Fevzi Çakmak 1615 10 909,69 A-2 ,T=%30
KONUT
13.645,35 TL
17 Fevzi Çakmak 1615 11 766,18 A-2 ,T=%30
KONUT
11.492,70 TL
18 Fevzi Çakmak 1615 12 622,69 A-2 , T=%30
KONUT
9.340,35 TL
19 Fevzi Çakmak 1616 8 600,78 A-2 ,T=%30
KONUT
9.011,70 TL
20 Fevzi Çakmak 1616 9 600,78 A-2 ,T=%30
KONUT
9.011,70 TL
21 Fevzi Çakmak 1616 10 600,78 A-2,T=%30
KONUT
9.011,70 TL
22 Fevzi Çakmak 1616 11 600,78 A-2 , T=%30
KONUT
9.011,70 TL
23 Fevzi Çakmak 1616 12 600,78 A-2 , T=%30
KONUT
9.011,70 TL
24 Fevzi Çakmak 1616 13 600,78 A-2 , T=%30
KONUT
9.011,70 TL
25 Fevzi Çakmak 1627 6 796,62 A-2 , T=%30
KONUT
11.949,30 TL
26 Fevzi Çakmak 1627 7 600,00 A-2 , T=%30
KONUT
9.000,00 TL
27 Fevzi Çakmak 1627 8 600,00 A-2 , T=%30
KONUT
9.000,00 TL
28 Fevzi Çakmak 1627 9 600,00 A-2 , T=%30
KONUT
9.000,00 TL
29 Fevzi Çakmak 1627 10 600,02 A-2 , T=%30
KONUT
9.000,30 TL
30 Fevzi Çakmak 1537 12 522,00 A-2 , T=%30
KONUT

783,00 TL
31 Fatih 1567 5 720,46 A-2 , T=%30
KONUT
6.484,14 TL
32 Fatih 1567 6 717,27 A-2 , T=%30
KONUT
6.455,43 TL
33 Fatih 1567 7 582,45 A-2 , T=%30
KONUT
5.242,05 TL
34 Fatih 1567 8 762,36 A-2 , T=%30
KONUT
6.861,24 TL
35 Yeni 1398 1 478,00 A-2 , T=%30
KONUT
4.302,00 TL
36 Yeni 1404 2 748,00 A-2 , T=%30
KONUT
5.610,00 TL
37 Yeni 1050 8 597,60 A-2 , T=%30
KONUT
5.378,40 TL
38 Osman Şevki 1170 1 802,30 A-2 , T=%30
KONUT
3.610,35 TL


Yukarıda bilgileri verilen taşınmazların (ARSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü ” ile ihale edilecektir.

MADDE 1-) İDARENİN
a) Adresi                                     :Çiçekdağı Belediye Başkanlığı
b) Telefon ve Faks No             : 386 612 2266/    Fax:0 386 612 2307
MADDE 2-) İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği                  : Çiçekdağı Belediye Başkanlığına ait taşınmazlar (ARSA)                                                  
b) Yapılacağı yer     : Çiçekdağı Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
MADDE 3-) İHALENİN
a) Yapılacağı yer: Çiçekdağı Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu                            
b) Tarihi ve saati: 11/05/2023 Perşembe günü Saat: 08:00-17:00
MADDE 4-)İHALEYE KATILABİLECEKLER:
Söz konusu ihaleye,İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak,yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.
MADDE 5-)İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:
2886 sayılı kanunun 6.Maddesinde yazılı kimseler ile 83.Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler artırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa,ihale bozularak geçici teminatı ve ihale iştirak teminatı,sözleşme yapılmış ise sözleşme feshedilerek kesin teminatı irat kaydedilir.
MADDE 6-) İHALE KOMİSYONU
İhale komisyonu,gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 7-) İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN
1-İkametgah belgesi.
2-Adli Sicil Belgesi.
3-Vergi borcu olmadığına dair belge.
4-Nüfus cüzdan sureti.
5-Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
6-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
7-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
8-Geçici teminat mektubu veya makbuzu
9- Muhammen bedelin   % 3’u tutarında komisyonca tespit edilen oranda geçici teminat bedelinin  Çiçekdağı Belediye Başkanlığı’nın  Tahsilat Servisine ya da Ziraat Bankası Çiçekdağı Şubesi TR55 0001 00 03 8033 6367 6750 03 yatırıldığına dair Makbuz dekontu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler. (Dekonta açıklama olarak; İhaleye giren şahsın veya firmanın adı soyadı, ihalesine girilen firma adı ve “geçici teminat bedeli” olduğu yazdırılacaktır
B) TÜZEL KİŞİLERDEN
1-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili Müdürlüğünden,İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
2-Noter tasdikli imza sirküsü,(Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi).
3-Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
4-Vergi borcu olmadığına dair belge.
5-Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
6-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname.
7-Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına dair belge.
8-Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
9-Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
MADDE 8-) GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT OLARAK ŞUNLAR ALINIR:
a)Tedavüldeki Türk Parası.
b)Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları.c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 
  MADDE-9-) MÜRACAATLAR
Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.  
 MADDE 10--)İhale ile ilgili bilgiler Çiçekdağı Belediye Başkanlığı İMAR VE ŞEHİRCİLİK İŞLERİ Müdürlüğünden öğrenilebilir.İLAN OLUNUR.                                            

#ilangovtr Basın No ILN01822835