BU ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ BU ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün uzun za­man­dır bek­le­di­ği ÖTV’deki mat­rah dü­zen­le­me­si­nin ger­çek­leş­me­siy­le bir­lik­te göz­ler hem sıfır ki­lo­met­re hem de ikin­ci el araç pa­za­rı­na çev­ril­di. Ger­çek­le­şen yeni dü­zen­le­me­nin tü­ke­ti­ci nez­din­de bek­len­ti­le­ri kar­şı­la­ma­dı­ğı göz­le­nir­ken, Oto­mer­ke­zi.​net oto­mo­bil satın alma ka­ra­rı­nı er­te­le­yen­le­rin pa­za­ra dahil ol­ma­ya baş­la­ya­ca­ğı ve ikin­ci elde ha­re­ket­li­li­ğin tek­rar ya­şa­na­ca­ğı­nı ifade eden açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Mat­rah dü­zen­le­me­si­nin kısa sü­re­li bir etki ya­ra­ta­ca­ğı­nı kay­de­den Oto­mer­ke­zi.​net CEO’su Mu­ham­med Ali Ka­ra­kaş, “Kur­da­ki 1,5-2 TL’lik bir artış, sıfır ki­lo­met­re araç fi­yat­la­rın­da yine ciddi bir yük­se­li­şe sebep olur. İkinci el araç­la­ra olan ilgi yıl so­nu­na kadar tek­rar ar­ta­cak­tır.” dedi.
Yılın ikin­ci ya­rı­sın­da tüm oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün gün­de­min­de ilk sı­ra­ya otu­ran ÖTV’deki mat­rah dü­zen­le­me­si­nin ger­çek­leş­me­siy­le be­lir­siz­lik at­mos­fe­ri­nin or­ta­dan kalk­ma­sı bek­le­ni­yor. Yeni dü­zen­le­me­nin sek­tör­de­ki ve tü­ke­ti­ci nez­din­de­ki yan­kı­la­rı­na iliş­kin göz­lem­le­ri­ni ak­ta­ran Oto­mer­ke­zi.​net CEO’su Mu­ham­med Ali Ka­ra­kaş “Yak­la­şık 6 aydır top­lu­mun bek­le­di­ği, ümit et­ti­ği ve hatta çok ciddi oran­lar­da fi­ya­tın azal­ma­sı­na se­be­bi­yet ve­re­ce­ği­ni dü­şün­dü­ğü dü­zen­le­me, bek­len­ti­le­rin al­tın­da kaldı.” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“KISA VA­DE­DE TEK­RAR BİR DÜ­ZEN­LE­ME BEK­LEMİYORUZ”
Hem top­lum­da hem de sek­tör­de ÖTV’deki mat­rah dü­zen­le­me­si­nin tek­rar gün­cel­le­ne­bi­le­ce­ği­ne dair bek­len­ti­le­rin ol­du­ğu­nu ifade eden Ka­ra­kaş, seçim sü­re­ci­ne kadar yeni bir dü­zen­le­me ger­çek­leş­me­ye­ce­ği­ni söy­le­di. Diğer yan­dan kurda or­ta­ya çı­ka­cak 1,5-2 TL’lik ar­tı­şın fi­yat­la­rın tek­rar ar­tı­şa sebep ola­ca­ğı­na dik­kat çeken Ka­ra­kaş, “Kur­da­ki ar­tı­şın kısa sü­re­de ya­pı­lan bu dü­zen­le­me­yi ta­ma­men yok ede­ce­ği­ni ma­te­ma­tik­sel ola­rak gö­re­bi­li­riz. Do­la­yı­sıy­la bu ge­çi­ci bir çözüm ola­cak­tır. Ka­lı­cı bir fiyat po­li­ti­ka­sı et­ki­si ya­ra­tır di­ye­me­ye­ce­ğiz. Bizim bek­len­ti­le­ri­mi­zin de, top­lu­mun bek­len­ti­le­ri­nin de çok al­tın­da ve hatta ikin­ci ele hiç et­ki­si­nin ola­ca­ğı­nı dü­şün­me­di­ği­miz bir nok­ta­da dü­zen­le­me ger­çek­leş­ti. Se­çi­me kadar bir başka mat­rah dü­zen­le­me­si bek­le­mi­yo­ruz.” dedi.
“YIL­SO­NU­NA KADAR İKİNCİ EL HA­RE­KETLİ GE­ÇE­CEKTİR”
“İkinci elde Tem­muz’dan bu yana hem ÖTV söy­len­ti­le­ri, hem si­ya­si­le­rin yap­mış ol­du­ğu açık­la­ma­lar ile tü­ke­ti­ci­le­rin ka­fa­sı bir hayli ka­rış­mış­tı. Sıfır ve ikin­ci el araç ta­ra­fın­da da bir du­ra­ğan­lık bir söz ko­nu­suy­du.” diyen Oto­mer­ke­zi.​net CEO’su, “Ekim ayı son haf­ta­sı iti­ba­ri ile ÖTV mat­ra­hı ile il­gi­li top­lu­mun çok bir bek­len­ti­si kal­ma­dı. Bu­gün­kü mat­rah gün­cel­le­me­si­nin çok bir etki et­me­ye­ce­ği bi­li­ni­yor­muş­ça­sı­na, ikin­ci elde de sıfır oto­mo­bil­de de Ekim ayı­nın son haf­ta­sı gibi ha­re­ket baş­la­mış­tı. Bu ha­re­ke­tin Kasım ayın­da da devam et­ti­ği­ni gör­dük. Muh­te­me­len Ara­lık’ta da yine hem ikin­ci elde, hem sıfır araç­ta ciddi ha­re­ket­li­lik ya­şa­na­cak­tır. Çünkü be­lir­siz­lik or­ta­dan kalk­tı.” şek­lin­de yorum yaptı. (HABER MER­KEZİ)