Memur Sen İl Tem­sil­ci­si ve Eği­tim Bir Sen Şube Baş­ka­nı Fatih Meh­met Yavuz:    

Üniversitemizde “Kariyer Günleri” etkinliği düzenlendi Üniversitemizde “Kariyer Günleri” etkinliği düzenlendi

“Hiç­bir güç tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye’nin yo­lu­nu ke­se­me­yecek”

KIR­ŞEHİR Memur Sen İl Tem­sil­ci­si ve Eği­tim Bir Sen Şube Baş­ka­nı Fatih Meh­met Yavuz, hafta so­nun­da İstan­bul Tak­sim’de ya­şa­nan pat­la­ma sal­dı­rı­sı­na sert bir dille tepki gös­ter­di.
    Hiç­bir gücün tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye’nin yo­lu­nu ke­se­me­ye­ce­ği­ni be­lir­ten Baş­ka­nı Fatih Meh­met Yavuz, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı ifade etti:
    “Yine aynı kirli oyun! Tak­sim’de ger­çek­leş­ti­ri­len men­fur sal­dı­rı­nın ta­şe­ro­nu da belli sa­hi­bi de! 13 Kasım 2022 Pazar günü Tak­sim İstik­lal Cad­de­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len kanlı sal­dı­rı, tam kırk yıl­dan beri dev­le­ti­mi­ze ve mil­le­ti­mi­ze karşı savaş apa­ra­tı ola­rak kul­la­nı­lan ve on bin­ler­ce in­sa­nı­mı­zı kat­le­den eli kanlı PKK/PYD/YPG terör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­di. Sal­dı­rı so­nu­cun­da 6 in­sa­nı­mı­zı kay­bet­tik, on­lar­ca in­sa­nı­mız ise ya­ra­lı. Ölen­le­ri­mi­ze Allah’tan rah­met ya­ra­lı­la­rı­mı­za acil şi­fa­lar di­li­yo­ruz.
    “Bu kanlı sal­dı­rı bir kere daha gös­ter­miş­tir ki, kriz sü­re­cin­de in­san­lık için bir umut ola­rak yük­sel­mek­te olan ve iz­le­di­ği denge po­li­ti­ka­la­rıy­la da her geçen gün şid­de­tin art­tı­ğı ve savaş teh­di­di­nin bir kabus gibi dün­ya­mı­zın üze­ri­ne çök­tü­ğü bir sü­reç­te “ba­rı­şın” se­si­ni yük­sel­ten Tür­ki­ye’nin önü ke­sil­mek is­ten­mek­te­dir.
    “Evet… Bu kanlı sal­dı­rı in­san­lı­ğı kas­te­den kirli st­ra­te­ji­nin par­ça­sı­dır. Biz, ola­yın izini sür­dü­ğü­müz­de sal­dı­rı­nın ar­ka­sın­da­ki gücü net bir şe­kil­de gö­re­bi­li­yo­ruz. As­lın­da de­ği­şen bir şey yok. İnsa­nın ve in­san­lı­ğın se­si­ni yük­selt­mek is­te­yen Tür­ki­ye’ye karşı gücün ve çı­ka­rın hu­ku­ku­nu da­ya­tan em­per­ya­list sis­te­min ge­liş­tir­di­ği kirli st­ra­te­ji­nin adı­dır terör.
    “Son za­man­lar­da­ki olay­la­rı şöyle bir dü­şü­nün; Rus­ya-Uk­ray­na sa­va­şı ile bir­lik­te başta Av­ru­pa ül­ke­le­ri olmak üzere dün­ya­nın bir­çok ül­ke­si eko­no­mik ve si­ya­si kri­zin içine sü­rük­le­nir­ken, özel­lik­le ener­ji krizi ile bir­lik­te de gün­lük ya­şam­da gözle gö­rü­lür bir kriz ya­şan­mak­ta­dır. 
    Tam da bu nok­ta­da Tür­ki­ye, iz­le­di­ği denge po­li­ti­ka­la­rıy­la ba­rı­şın se­si­ni yük­sel­te­rek em­per­ya­liz­min oyu­nu­nu boz­mak­ta hem de yeni olu­şa­cak dün­ya­da si­ya­si ve eko­no­mik tah­ki­ma­tı­nı ger­çek­leş­tir­mek­te­dir.
    “Biz, çok açık ve net bir şe­kil­de bi­li­yo­ruz ki; bu kış için ener­ji kri­zi­ne bağlı ola­rak Av­ru­pa’dan ül­ke­mi­ze ciddi bir tu­rist akını ger­çek­le­şir­ken, özel­lik­le ajans­lar yo­luy­la Tür­ki­ye’nin ça­tış­ma böl­ge­si ola­rak kod­lan­mak is­ten­me­si, kirli st­ra­te­ji­nin başka bir yü­zü­dür.
    “Kanlı ta­şe­ron PKK/PYD/YPG terör ör­gü­tü­nü sal­dı­rı­la­rı ihale eden güç­le­rin, ger­çek ni­yet­le­ri bütün vic­dan sa­hi­bi in­san­lar ta­ra­fın­dan bi­lin­mek­te­dir.     
    Ama yine de özel­lik­le em­per­ya­list çı­kar­la­ra hiz­met eden bazı ba­sın-ya­yın araç­la­rı eliy­le terör ör­gü­tü ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len kanlı olay üze­rin­den Tür­ki­ye’ye iliş­kin kara pro­pa­gan­da sü­re­ci­ni iş­let­me­ye devam et­mek­te­dir.
    “Te­rö­rün he­de­fi bel­li­dir: in­san­dır, in­san­lık­tır, is­tik­rar­dır. Te­rö­rü ak­la­ma­ya ça­lı­şan, te­rö­rün oluş­tur­du­ğu ana­for­dan fay­da­lan­ma gi­ri­şi­min­de bu­lu­nan her kim varsa te­rö­rist­ler­le bir­lik­te in­san­la­ra ve in­san­lı­ğa karşı suç iş­le­mek­te­dir.
    “Bu­nun­la bir­lik­te, özel­lik­le PKK/PYD/YPG terör ör­güt­le­ri eliy­le ül­ke­mi­ze karşı yü­rü­tü­len kirli st­ra­te­ji­ye karşı da Tür­ki­ye’nin en büyük sivil toplu ku­ru­lu­şu ME­MUR-SEN ola­rak ira­de­mi­zi açık ve seçik şe­kil­de şöyle dile ge­ti­ri­yo­ruz:
    “Ya­şa­sın Tam Ba­ğım­sız Güçlü ve Büyük Tür­ki­ye! “Biz di­yo­ruz ki; hiç­bir zaman te­rö­re aman ver­me­ye­ce­ğiz... Te­rö­rist­le­rin oluş­tur­mak is­te­dik­le­ri pro­pa­gan­da ana­fo­ru­na ka­pıl­ma­ya­ca­ğız; bir­lik har­cıy­la ka­rıl­mış mil­let ru­hu­muz­dan taviz ver­me­den, hep bir­lik­te ge­le­ce­ğin güçlü ve büyük Tür­ki­ye’sini inşa ve ihya ede­ce­ğiz. Mil­le­ti­mi­zin başı sağ olsun.” 
(HABER: İLKNUR ÖNCÜ)