YÖK 8 ayda 7 bin 13 denk­lik baş­vu­ru­su­nu ka­ra­ra bağ­la­dı

YÖK 8 ayda 7 bin 13 denk­lik  baş­vu­ru­su­nu ka­ra­ra bağ­la­dı

Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu yurt dı­şın­da­ki üni­ver­si­te­ler­den mezun olan­la­rın dip­lo­ma­la­rı­nı ta­nı­ma ve denk­lik iş­lem­le­ri kap­sa­mın­da, bu yılın sekiz ayın­da 7 bin 13 denk­lik baş­vu­ru­su­nu ka­ra­ra bağ­la­dı. Baş­vu­ru­la­rın 3 bin 291'i "denk­lik" ka­ra­rıy­la so­nuç­lan­dı.
    YÖK'ten, dip­lo­ma ta­nı­ma ve denk­lik iş­lem­le­ri­nin sü­re­ci­ne ve sa­yı­sal ve­ri­le­re iliş­kin bil­gi­ler pay­la­şıl­dı.
Buna göre, denk­lik ön baş­vu­ru­la­rı, e-Dev­let veya YÖK'ün in­ter­net si­te­sin­den çev­rim içi ger­çek­leş­ti­ri­li­yor, ar­dın­dan baş­vu­ru sa­hi­bi veya resmi ve­ka­let­na­me­ye sahip ve­ki­li ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan baş­vu­ru ev­ra­kı sis­tem üze­rin­den bire bir kont­rol edi­le­rek baş­vu­ru ta­mam­la­nı­yor. 
    Ön in­ce­le­me sü­re­cin­de dip­lo­ma­nın te­yi­di için Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ara­cı­lı­ğıy­la il­gi­li ku­rum­lar­la dip­lo­ma teyit ya­zış­ma­sı ya­pı­lı­yor ve teyit bil­gi­si­nin gel­me­si bek­le­ni­yor. Öğ­re­nim sü­re­sin­ce yurt dı­şın­da­ki kalış sü­re­le­ri ise Em­ni­yet Genel Mü­dür­lü­ğün­den temin edi­len ve­ri­ler esas alı­na­rak he­sap­la­nı­yor, baş­vu­ru dos­ya­sı üze­rin­de mün­fe­ri­den usul ve esas yö­nün­den in­ce­le­me ya­pı­lı­yor. 
    Bu aşa­ma­da üni­ver­si­te­ler­den aka­de­mik görüş is­te­ni­yor, ay­rı­ca Bilim Alanı Da­nış­ma Ko­mis­yo­nun­ca in­ce­le­me ya­pı­lıp bu gö­rüş­ler doğ­rul­tu­sun­da Ta­nı­ma ve Denk­lik Ko­mis­yo­nun­ca nihai karar oluş­tu­ru­lu­yor.
Baş­vu­ru dos­ya­sı, Yük­se­köğ­re­tim Yü­rüt­me Ku­ru­lun­ca ka­ra­ra bağ­la­nı­yor ve kurul, denk­lik, ret veya Se­vi­ye ve Ye­ter­li­lik Be­lir­le­me Sis­te­mi (SYBS) yö­nün­de karar ve­ri­yor.
    YÖK, 2020'de 11 bin 89, 2021'de 11 bin 535, 2022'de ise ağus­tos sonu iti­ba­rıy­la 7 bin 13 denk­lik baş­vu­ru­su­nu ka­ra­ra bağ­la­dı. 2022'de ve­ri­len ka­rar­lar­dan 3 bin 291'i "denk­lik", 3 bin 214'ü "SYBS", 368'i "ret", 140'ı da "iade ve diğer" şek­lin­de so­nuç­lan­dı.Baş­vu­ru­la­rın uy­ruk­la­ra göre da­ğı­lı­mı Denk­lik baş­vu­ru­la­rı­nın uy­ruk­la­ra göre da­ğı­lı­mın­da, sa­yı­sal ola­rak en çok Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­daş­la­rı­na denk­lik ve­ril­di. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı dı­şın­da en çok Azer­bay­can, İran, Su­ri­ye uy­ruk­lu­lar ta­nı­ma ve denk­lik baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du. Dü­zen­le­nen denk­lik bel­ge­le­ri en çok tıp dok­tor­lu­ğu, mi­mar­lık, hukuk ve ila­hi­yat prog­ram­la­rın­da yo­ğun­laş­tı.
    Ret ka­ra­rı ve­ri­len baş­vu­ru­la­rın ül­ke­le­re göre da­ğı­lı­mı­na ba­kıl­dı­ğın­da 2020'de Su­ri­ye, 2021'de Azer­bay­can, 2022'de Ma­ke­don­ya ilk sı­ra­da yer aldı. Ret ka­rar­la­rı, sa­yı­sal ola­rak hukuk ve mi­mar­lık alan­la­rın­da yo­ğun­laş­tı.
Ret ve iade ge­rek­çe­le­ri
Açık­la­ma­da, denk­lik ta­lep­le­ri­nin ret ge­rek­çe­le­ri ise şöyle sı­ra­lan­dı:
“Aka­de­mik de­re­ce ol­ma­dı­ğı, örgün eği­tim ol­ma­yıp açık öğ­re­tim ol­du­ğu, eği­tim sü­re­sin­ce yurt dı­şın­da kalış sü­re­si­nin ye­ter­siz­li­ği, eği­tim dü­ze­yi­nin ye­ter­siz oluşu, uzak­tan eği­tim ol­ma­sı, teyit bil­gi­si­nin olum­suz oluşu, YÖK ta­ra­fın­dan ta­nın­ma­yan eği­tim ku­ru­mu ol­ma­sı, yö­net­me­lik ge­re­ği öğ­re­ni­mi­nin en az yüzde 70’ini ta­nı­nan bir ku­rum­dan al­ma­ma­sı, yurt dışı yük­se­köğ­re­tim ku­ru­mu­nun FETÖ ile ir­ti­bat­lı veya il­ti­sak­lı ol­ma­sı, yatay geçiş şart­la­rı­nı sağ­la­ma­dan geçiş yap­ma­sı."(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER