12. Kalkınma Planı kapsamında, uzun süreli bakım finansman modelinin geliştirilmesiyle engelli bireye evde bakım hizmeti sunan kişilerin sosyal güvenlik sistemine dahil edilerek evde istihdamının desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Engelli hizmetlerine ilişkin başlıkların da yer aldığı plana göre, engellilik konusunda koruyucu ve önleyici çalışmalar etkinleştirilecek, engellilere yönelik sağlık hizmetlerinin niteliği artırılacak.

Engellilere yönelik erken tanı ve müdahale programları yaygınlaştırılacak. Toplum ruh sağlığı merkezlerinin nitelik ve niceliği artırılacak. Sağlık profesyonellerinin engelli bireylere hizmet sunumunda doğru iletişim geliştirmelerine yönelik bilinç ve farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülecek. Engelli bireylerin engellilik durumlarından dolayı gereksinim duyduğu tıbbi malzemelere erişimlerinin kolaylaştırılması için çalışmalar yapılacak.

BAĞIMSIZ OLARAK TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIMLARI SAĞLANACAK

Plan doğrultusunda, engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacak. Engellilere yönelik gündüzlü bakım hizmetleri etkinleştirilecek ve ülke geneline yaygınlaştırılacak.

Engellilere evde bakım hizmeti sunanların desteklenmesi için engellilere yönelik geçici misafir bakım hizmetinin kapasitesi artırılarak yaygınlaştırılacak. Evde bakıma destek hizmetleri çeşitlendirilerek yaygınlaştırılacak. Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yerel yönetimler ve STK'ler de dahil olmak üzere ilgili kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek.

Buket Keten vefat etti Buket Keten vefat etti

Engelli bireylere sunulan hizmetlerde bireysel gereksinim ve destekler dikkate alınarak engellilerin bağımsız olarak toplumsal yaşama katılımları sağlanacak. Bağımsız yaşamı destekleyici modeller ve iyi uygulama örnekleri incelenerek bunların ülkede uygulanabilirliği konusunda analiz ve çalışmalar yapılacak.

BAKIM PERSONELİNİN MESLEKİ YETERLİLİK STANDARTLARI BELİRLENECEK

Bakım hizmetlerinde görev alan insan kaynağının nitelik ve niceliğinin de artırılacağının aktarıldığı plan kapsamında, bakım hizmeti veren kuruluşlardaki bakım personelinin mesleki yeterlilik standartları belirlenecek.

Bakım kuruluşlarında görevli meslek gruplarına yönelik ihtiyaç temelli eğitim programları çeşitlendirilerek etkinliği artırılacak.

EĞİTİM HİZMETLERİNDE KAPSAYICI MÜFREDAT OLUŞTURULACAK

12. Kalkınma Planı'na göre, engellilere sunulan eğitim hizmetlerinin mümkün olan en erken yaşta, bütünleştirilmiş ortamlarda, kapsayıcı ve nitelikli şekilde sunulması sağlanacak.

Engellilere yönelik eğitim hizmetlerini düzenleyen mevzuat gözden geçirilerek kapsayıcı bir müfredat oluşturulacak.

Özel eğitimin her kademesinde etkin bir izleme, değerlendirme ve denetleme mekanizması geliştirilecek. Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocukların eğitime yönlendirilmesi ve destekler konusunda, engelli bireye sahip ailelerin bilgilendirilmelerine yönelik eğitimler verilecek.

Kapsayıcı eğitim konusunda engellilere hizmet sunanlar ve engellilerle birlikte eğitim alanlar ile onların aileleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bilgi ve bilinç düzeyini artırmak üzere farkındalık çalışmaları yapılacak.

"ÖZEL EĞİTİM SERVİSLERİ" KURULACAK

Plan doğrultusunda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının etkin ve verimli yürütülmesi için engellilere eğitim verilen kurumlarda "özel eğitim servisleri" kurulacak.İhtiyaç sahibi engelli bireyler için zorunlu eğitim araç gereçleri ücretsiz olarak sağlanacak.

Engelli bireylerin istihdamında işverenlerin, engelli olmayan diğer çalışanların ve toplumun genelinin farkındalığı artırılarak olumsuz yargıların giderilmesi ile bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve iyi uygulamaların özendirilmesi sağlanacak.

Engelli bireylerin çalışma hakları ve iş yerlerinde engellilerin üretkenliklerinin artırılmasına yönelik yapılabilecek düzenlemeler gibi konularda eğitimler verilecek. Kamu spotları, sosyal medya gibi araçlarla engelli bireylerin çalışma yaşamında yer alma hakkı ve bu konuda işveren ve çalışanlarca alınabilecek tedbirlere yönelik bilgi ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Korumalı iş yeri açılması teşvik edilecek ve yaygınlaştırılacak. (ANKARA, AA)