Tarımsal destek ödemelerinden yapılan  gelir vergisi kesintileri iade edilecek

Tarımsal destek ödemelerinden yapılan  gelir vergisi kesintileri iade edilecek

Kırşehir Defterdarlığı çiftçileri 31.12.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu…

Tarımsal destek ödemelerinden yapılan
 gelir vergisi kesintileri iade edilecek

Tarımsal destek ödemelerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin iade usul ve esasları düzenlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğin ardından Kırşehir Defterdarlığı çiftçileri 31.12.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu.
Defterdarlıktan yapılan açıklamaya göe. 26 Ekim 2021'den önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin iade işlemleri, illerde vergi dairesi başkanlıkları ya da defterdarlıkların yetkili kılacakları vergi dairesi/vergi dairelerince yerine getirilecek.
Başvuru için gerekli koşulları taşıyanlar, dilekçelerini, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine ulaştırabilecek.
1 Ocak 2016'dan önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif suretiyle ödenmiş bulunan gelir vergileri yönünden ise düzenlemeden faydalanılması mümkün olmayacak.
Kırşehir Defterdarlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bilindiği üzere, 7338 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 92 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil tarihinden itibaren aynı Kanunun 112 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmüne göre hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edilir Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere vazgeçilen davalarla ilgili olarak daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmaz, idarece de açılmış davalar sürdürülmez, faiz, yargılama giderleri ve vekâlet ücretine hükmedilmez, hükmedilmişse ödenmez. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu madde hükmü uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir” hükmü yer almaktadır. Söz konusu yetkiye istinaden 10.12.2021 tarih ve 31685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 316 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile iadeye ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir. Buna göre; 193 sayılı Kanunun geçici 92’nci maddesinin yürürlüğe girdiği 26/10/2021 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi, başvuru sahiplerinin veya vekillerinin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde vergi dairesine (bağlı vergi dairesi statüsündeki malmüdürlükleri dâhil) başvurmaları üzerine red ve iade edilecektir. Madde kapsamında başvuruda bulunabilecekler, dilekçelerini İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebilecekleri gibi elden veya posta yoluyla da ilgili vergi dairesine verebileceklerdir. Ancak hak sahiplerinin mirasçıları ya da vekilleri tarafından yapılan başvurular ile bu kapsamda açılmış davalardan feragat etmek suretiyle yapılan başvurulara ilişkin dilekçelerin, elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Düzenleme kapsamında yapılacak iadeler, 1/1/2016 tarihi ve sonrasında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmış bulunan tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisiyle sınırlı bulunmaktadır. Bu nedenle 2016 yılı için tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisi iade talebinde bulunacakların mutlaka 31.12.2021 tarihi itibariyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir.” (HABER: NECLA BAĞCI)


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER