Me­sa­fe­li söz­leş­me­ler­de 14 gün­lük cayma hakkı uy­gu­la­ma­sı 2024'te yü­rür­lü­ğe gi­recek

Me­sa­fe­li söz­leş­me­ler­de 14 gün­lük cayma  hakkı uy­gu­la­ma­sı 2024'te yü­rür­lü­ğe gi­recek

E-Tİ­CA­RET kap­sa­mın­da­ki me­sa­fe­li söz­leş­me­ler­de cayma hak­kı­nın 14 güne çı­ka­rıl­ma­sı 1 Ocak 2024'te yü­rür­lük­te ola­cak.
    Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan "Me­sa­fe­li Söz­leş­me­ler Yö­net­me­li­ğin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Yö­net­me­lik­te De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Yö­net­me­lik" Resmi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­dı.
    Ba­kan­lık­tan ko­nu­ya iliş­kin ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, ile­ti­şim im­kan­la­rı ve ödeme sis­tem­le­rin­de­ki çe­şit­li­lik başta olmak üzere, tek­no­lo­ji­de ya­şa­nan ge­liş­me­ler­le ül­ke­nin sahip ol­du­ğu genç nüfus ya­pı­sı, alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı, e-ti­ca­re­tin ge­tir­di­ği zaman ve mekan sı­nı­rı ol­mak­sı­zın hızlı ve kolay alış­ve­riş im­kan­la­rı, sa­tı­cı ve ürün çe­şit­li­li­ği­nin faz­la­lı­ğı, sü­rek­li dü­zen­le­nen kam­pan­ya ve pro­mos­yon ile sek­tö­rün di­na­mik ya­pı­sı e-ti­ca­re­tin hac­mi­nin ve kon­van­si­yo­nel ti­ca­ret­ten al­dı­ğı payın artan bir hızla yük­sel­me­si­ne neden oldu.
    Bu durum tü­ke­ti­ci­le­rin elekt­ro­nik ti­ca­ret­te taraf ol­duk­la­rı me­sa­fe­li söz­leş­me­le­rin ağır­lı­ğı­nı ve öne­mi­ni gün­den güne ar­tır­dı.
    Me­sa­fe­li söz­leş­me­ler­le il­gi­li yeni satış ve pa­zar­la­ma tek­nik­le­ri­ne karşı etkin bir tü­ke­ti­ci ko­ru­ma sis­te­mi­nin oluş­tu­rul­ma­sı, Av­ru­pa Bir­li­ği (AB) di­rek­tif­le­ri­ne uyu­mun sağ­lan­ma­sı amaç­la­rıy­la 23 Ağus­tos 2022 ta­rih­li ve 31932 sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te'de ya­yım­la­nan Me­sa­fe­li Söz­leş­me­ler Yö­net­me­li­ğin­de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Yö­net­me­lik ile plat­form üze­rin­den ku­ru­lan me­sa­fe­li söz­leş­me­le­re iliş­kin aracı hiz­met sağ­la­yı­cı­la­ra tü­ke­ti­ci­le­rin be­lir­li du­rum­lar­da bedel iade­si dahil hak­la­rı­nı kul­la­na­bil­me­le­ri­ne iliş­kin yü­küm­lü­lük­ler ge­ti­ri­le­rek tü­ke­ti­ci­le­re yasal hak­la­rı­nın kul­la­nı­mı hu­su­sun­da ek ko­ru­ma ge­ti­ril­di.
    Malı iade sü­re­si 14 güne çı­ka­rıl­dı
Bu çer­çe­ve­de cayma hak­kı­nın kul­la­nı­mın­da malı iade sü­re­si 10 gün­den 14 güne çı­ka­rıl­dı. Ay­rı­ca AB Di­rek­tif­le­ri­ne uygun ola­rak iade mas­raf­la­rın­dan so­rum­lu­luk hal­le­ri dü­zen­le­ne­rek ör­tü­lü bir ma­li­yet ka­le­mi ola­rak nihai satış fi­ya­tı­nın tes­pi­tin­de dik­ka­te alı­nan iade mas­raf­la­rı­nın ürün ve tü­ke­ti­ci ba­zın­da fark­lı­laş­tı­rı­la­bil­me­si im­ka­nı ile nihai satış fi­yat­la­rın­da ya­pı­la­cak in­di­rim­ler sa­ye­sin­de sek­tö­rel re­ka­be­tin ve top­lam tü­ke­ti­ci re­fa­hı­nın ar­tı­rıl­ma­sı he­def­len­di.Kredi kartı ile ya­pı­lan öde­me­ler­de cayma hak­kı­nın kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de azami 14 gün içe­ri­sin­de tü­ke­ti­ci­ye ya­pıl­ma­sı zo­run­lu bedel iade­le­ri­ne iliş­kin ola­rak kart çı­ka­ran ku­ru­luş­la­ra da ken­di­le­ri­ne ak­ta­rı­lan tu­ta­rın ulaş­ma­sı­nı ta­ki­ben kar­tın kul­la­nı­la­bi­lir li­mi­ti­ne tek se­fer­de ilave edil­me­si zo­run­lu­lu­ğu ge­ti­ri­le­rek tü­ke­ti­ci­le­rin tak­sit­li alış­ve­riş­le­rin­de kredi li­mit­le­ri­nin hak­sız yere azal­ma­sın­dan do­la­yı fi­nans­ma­na ulaş­ma­la­rı­nın önün­de­ki engel kal­dı­rıl­dı.
    Stan­dart ni­te­lik­te­ki sı­nır­lı sa­yı­da ürün için ki­şi­sel­leş­me­si ne­de­niy­le satın alın­ma­sı son­ra­sın­da cayma hakkı kul­la­nı­lan ürü­nün ceza hu­ku­ku bağ­la­mın­da suç aleti ola­rak kul­la­nıl­ma­sı başta olmak üzere hu­ku­ka ay­kı­rı kul­la­nı­mı­nın ye­ni­den sa­tı­şa konu edil­me­si ne­de­ni ile yeni sa­hi­bi olan tü­ke­ti­ci ba­kı­mın­dan adli ve idari yön­den gü­ven­lik riski ta­şı­ma­sı­nın ön­len­me­si, kıt olan ülke kay­nak­la­rı­nın is­ra­fı­nın en­gel­len­me­si, ta­ma­mı­na ya­kı­nı­nın ithal edil­me­si ne­de­ni ile dış ti­ca­ret den­ge­si­ne olum­suz et­ki­si­nin ön­len­me­si ve ül­ke­nin de taraf ol­du­ğu Yeşil Mu­ta­ba­kat Eylem Planı kap­sa­mın­da do­ğa­ya ve çev­re­ye ve­ri­len za­ra­rın azal­tıl­ma­sı ile sür­dü­rü­le­bi­lir tü­ke­tim ve yeşil dö­nü­şü­me katkı sağ­lan­ma­sı amaç­la­rıy­la bazı ürün grup­la­rı sı­nır­la­rı be­lir­le­ne­rek cayma hak­kın­dan is­tis­na edil­di.
    Ay­rı­ca ya­pı­lan bu sı­nır­lı dü­zen­le­me­nin, 6502 sa­yı­lı Tü­ke­ti­ci­nin Ko­run­ma­sı Hak­kın­da Kanun'un tü­ke­ti­ci­ye ta­nı­dı­ğı ayıp­lı mala iliş­kin bedel iade­si dahil se­çim­lik hak­la­rı­nı kul­lan­ma­sı­na engel ol­ma­dı­ğı hu­su­su­na vurgu ya­pıl­dı. 
    Ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le, hem sa­tı­cı/sağ­la­yı­cı­lar, aracı hiz­met sağ­la­yı­cı­lar ile kargo şir­ket­le­ri ara­sın­da ti­ca­ri söz­leş­me­le­rin re­viz­yo­nu ile bilgi işlem sis­tem­le­rin­de ge­rek­li en­teg­ras­yo­nun ya­pı­la­bil­me­si hem de tü­ke­ti­ci­le­rin hak ve yü­küm­lü­lük­le­ri ko­nu­sun­da bil­gi­len­di­ri­le­rek ay­dın­la­tı­la­bil­me­le­ri için söz ko­nu­su de­ği­şik­lik­le­rin 1     Ocak 2024 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gir­me­si hu­su­su dü­zen­len­di. Öte yan­dan, ya­pı­lan yeni dü­zen­le­me­nin cayma hak­kı­nın kul­la­nı­mı dı­şın­da­ki hü­küm­le­ri, 1 Ekim 2022 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­recek.(AA)

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022, 16:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER