“İhaleler mutlaka gazetelerde yayınlanmalı” 

“İhaleler mutlaka gazetelerde yayınlanmalı” 

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına genelge gönderdi: 

“İhaleler mutlaka gazetelerde yayınlanmalı” 

Kırşehir'de faaliyet gösteren ve ilan alan yerel gazetelere de gönderilen yazıda Vali İbrahim Akın, doğrudan temini genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekti ve şunları kaydetti:
Vali İbrahim Akın, bütün kamu kurum ve kuruluşlara bir genelge göndererek, kurumların her türlü mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla yapmalarını ve gazetelerde ilan olarak yayınlatmaları uyarısında bulundu.
Kaymakamlıklara, Kırşehir Belediye Başkanlığı'na, Özbağ Belediye Başkanlığı'na, kamu kurum ve kuruluşlarına, İçişleri Dairelerine ve Valilik İç Birimlerine, ihalelerin gazetelerde yayınlanmasına ilişkin bir genelge gönderen Vali İbrahim Akın, kurumları doğrudan temin usulünün genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması uyarısında bulundu.
Aynı genelgesini Kırşehir’deki yazılı basın kuruluşları ile Basın İlan Kurumu Ankara Şubesi’ne de gönderen Vali Akın, genelgesinde şu ifadelere yer verdi:
“Kırşehir'de faaliyet gösteren ve ilan alan yerel gazetelere de gönderilen yazıda Vali İbrahim Akın, doğrudan temini genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekti ve şunları kaydetti:
"Bilindiği üzere kuma hukukuna tabi olan veya kamunun denetini altında bulunan veyahut kamu kaynağı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta, Kanun'un 2'inci maddesinde Kanun'un kapsamına giren idareler de sayılmaktadır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 'Temel İlkeler' başlıklı 5'inci maddesinde; İdarelerin bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakta sorumlu oldukları, Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı  ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği, Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin kısımlara bölünemeyeceği, Bu Kanun'a göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel usuller olduğu, diğer ihale usullerini Kanun'da belirtilen özel hallerde kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır.
“Aynı Kanun'un 'İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar' başlıklı 62'nci maddesinde, Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce uyulması zorunlu hususlar belirtilmiş, maddenin (ı) bendinde ise Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde 10'unu Kamu İhale Kurulu'nun uygun görüşü olmadıkça aşamayacağı belirtilmiştir.
“Yine Kanun'un 'Görevlilerin Ceza Sorumluluğu' başlıklı 60'ıncı maddesinin son paragrafında, 5'inci maddede belirtilen ilkelere ve 62'nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler e ihale yapanlar hakkında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacağı, ayrıca fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılacağı, hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyanın genel hükümlerine göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmektedir.
“İlimiz genelinde 'Doğrudan Temin' usulünün, genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması, doğrudan temin hükümlerinden faydalanmak için yapılacak ya da alınacak mal ve hizmetlerin bölünmemesi ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen özel koşullar dışına çıkılmaması, istenilen rekabet ortamının yaratılarak, kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanması, süreli yayınlarda yapılmayan ilanlar nedeniyle ihalelerin olası iptalleri ile kamu zararına meydan verilmemesi için ihalelerin, Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda ilgili mevzuata göre neşrinin gerçekleştirilmesi, sorumluluğunuz dahilindeki kurum/birimlere duyurulması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle rica ederim." (HABER: BEYHAN BALLI)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER