Milli Eği­tim Ba­ka­nı Özer: "Eği­ti­m ka­li­te­si­ için gece gün­düz de­me­den ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz"

Milli Eği­tim Ba­ka­nı Özer: "Eği­ti­m ka­li­te­si­ için gece  gün­düz de­me­den ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz"

Özer, eği­ti­min ka­li­te­si­ni ar­tır­mak için ça­lış­ma­ya devam et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek "Okul ön­ce­sin­den mes­le­ki eği­ti­me, okul­la­rın kü­tüp­ha­ney­le do­na­tıl­ma­sın­dan köy okul­la­rı­nın yaşam mer­ke­zi ola­rak ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ne kadar se­fer­ber­lik yü­rü­tü­lü­yor" dedi.
    Zon­gul­dak Va­li­li­ği­ni zi­ya­ret eden Milli Eği­tim Ba­ka­nı Mah­mut Özer, Şeref Def­te­ri'ni im­za­la­dık­tan sonra Vali Mus­ta­fa Tu­tul­maz ile bir süre gö­rüş­tü. Kent­te­ki eği­tim ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi alan Özer, daha sonra Saime Top­tan Sos­yal Bi­lim­ler Li­se­si­nin açı­lı­şı do­la­yı­sıy­la dü­zen­le­nen tö­re­ne ka­tıl­dı.
    Bakan Özer, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, yıl­lar­dan beri eği­tim ne­fe­ri ola­rak Tür­ki­ye'deki özel eği­tim öğ­ren­ci­le­ri­nin eği­tim­de fır­sat eşit­li­ğin­den mak­si­mum ya­rar­lan­ma­sı ve ha­ya­ta güçlü yaşam be­ce­ri­le­riy­le devam ede­bil­me­si için çok önem­li pro­je­le­re imza atan Saime Top­tan'a te­şek­kür etti.
Dün iti­ba­rıy­la baş­la­dık­la­rı yeni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­yen Özer, gö­rev­le­ri ba­şın­da şehit olmuş tüm öğ­ret­men­le­ri rah­met ve min­net­le andı.Son 20 yılda eği­ti­min tüm ka­de­me­le­rin­de, bu mil­le­tin ev­lat­la­rı­nın eği­ti­me eri­şi­miy­le il­gi­li çok önem­li ya­tı­rım­la­rın ya­pıl­dı­ğı­nı an­la­tan Özer, okul­laş­ma ora­nı­nın yüzde 90'ın üze­ri­ne çık­tı­ğı bir eği­tim sis­te­mi­ne ka­vuş­muş ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
    "Eği­ti­min ka­li­te­si­ni ar­tır­mak için ça­lı­şı­yo­ruz”
Özer, aynı za­man­da eği­tim sis­te­mi­nin önün­de­ki tüm an­ti­de­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­la­rın kal­dı­rıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, şöyle devam etti:
"Öğ­ren­ci ba­şa­rı araş­tır­ma­la­rıy­la il­gi­li OECD ül­ke­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı ba­ğım­sız PISA ve TIMMS gibi araş­tır­ma­la­rın­da Tür­ki­ye, her gir­miş ol­du­ğu dön­gü­de ba­şa­rı­la­rı­nı bir ön­ce­ki dön­gü­ye göre çok daha ar­tı­ra­rak çıktı. 
    Bu, ger­çek­ten kolay süreç de­ğil­di. Böyle bir sü­re­cin sa­de­ce eği­tim­le değil, diğer tüm alan­lar­da­ki hiz­me­tin tüm kit­le­le­re eriş­me­siy­le il­gi­li sü­re­cin ba­şa­rıy­la ta­mam­la­na­bil­me­si için ger­çek­ten çok büyük li­der­li­ğe ih­ti­yaç vardı. Bu ve­si­ley­le Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan'a eği­ti­me ver­miş ol­du­ğu tüm des­tek­ler için her yıl büt­çe­de en büyük payı Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­na ver­di­ği için tüm öğ­ren­ci­le­ri­miz ve öğ­ret­men­le­ri­miz adına şük­ran­la­rı­mı arz etmek is­ti­yo­rum.
    İnşal­lah biz­ler de mev­cut kit­le­sel­le­şen eği­ti­min ka­li­te­si­ni ar­tır­mak için tüm ar­ka­daş­la­rı­mız­la bir­lik­te sa­ha­da ola­rak gece gün­düz de­me­den ça­lış­ma­ya devam edi­yo­ruz. Okul ön­ce­sin­den mes­le­ki eği­ti­me, öğ­ret­men­le­rin mes­le­ki ge­li­şim­le­ri­ni des­tek­le­mek­ten Öğ­ret­men­lik Mes­lek Ka­nu­nu'na, okul­la­rın kü­tüp­ha­ney­le do­na­tıl­ma­sın­dan köy okul­la­rı­nın yaşam mer­ke­zi ola­rak tek­rar ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ne kadar ger­çek­ten tüm Tür­ki­ye'de müt­hiş se­fer­ber­lik yü­rü­tü­lü­yor. Odak­la­nıl­dı­ğı zaman çok kısa sü­re­ler içe­ri­sin­de ne kadar hızlı me­sa­fe­ler al­dı­ğı­mı­zı gö­re­bil­mek­ten de büyük mut­lu­luk du­yu­yo­rum."Özer, Tür­ki­ye'de 6 Ağus­tos 2021 ta­ri­hi iti­ba­rıy­la 5 yaş okul­laş­ma ora­nı­nın yüzde 78'den 93'e ulaş­tı­ğı­na dik­ka­ti çe­ke­rek, 1457 ba­ğım­sız ana­oku­lu ve 10 bin 200 ana sı­nı­fı yap­tık­la­rı­nı bil­dir­di.
    Okul ön­ce­si eği­ti­mi hızlı şe­kil­de ül­ke­nin tüm nok­ta­la­rı­na yay­gın­laş­tır­ma­ya baş­la­dık­la­rı­nı vur­gu­la­yan Özer, "Mes­le­ki eği­ti­mi ben­zer şe­kil­de... Bir sene önce eği­tim sis­te­mi­miz­de­ki çırak kalfa sa­yı­sı 159 bin­ken bugün 730 bin çırak kal­fa­nın ol­du­ğu bir mes­le­ki eği­tim sis­te­mi­ne sa­hi­biz.     İnşal­lah yıl so­nu­na kadar Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın da açık­la­mış ol­du­ğu gibi 1 mil­yon çırak kal­fa­nın ol­du­ğu mes­le­ki eği­tim sis­te­mi­miz ola­cak." dedi.
Yeni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­na ha­zır­la­nır­ken her­ke­sin sa­ha­da yoğun çaba sarf et­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Özer, ders ki­tap­la­rı ile yar­dım­cı kay­nak­la­rın öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz ve­ril­di­ği­ni söy­le­di.
- "Eği­tim sis­te­min­de bütçe gön­de­ril­me­yen tek okul kal­ma­dı”
İlk kez okul açıl­ma­dan bir hafta önce 60 bin te­miz­lik ele­ma­nı­nı tüm Tür­ki­ye'deki okul­la­ra gön­der­dik­le­ri­ni ak­ta­ran Özer, şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı:
"Ama eği­tim öğ­re­tim ha­zır­lık­la­rıy­la il­gi­li en önem­li ham­le­ler­den bir ta­ne­si, ilk kez sa­de­ce or­ta­öğ­re­ti­me değil, temel eği­tim­de­ki tüm okul­la­rı­mı­za tüm ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­may­la il­gi­li bütçe gön­der­dik. 
    Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, or­ta­öğ­re­tim ku­rum­la­rı­na te­miz­lik, kır­ta­si­ye, küçük ona­rım ve do­na­tım, la­bo­ra­tu­var ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için bütçe gön­de­rir­ken temel eği­tim okul­la­rı­na bütçe gön­der­mi­yor­du. Büt­çe­le­ri ge­nel­de il ve ilçe em­ri­ne gön­de­ri­yor­du. Ora­da­ki plan­la­may­la müm­kün ol­du­ğu kadar ih­ti­yaç kar­şı­lan­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor­du. İlk kez okul­lar­la Ba­kan­lık doğ­ru­dan temas kur­muş oldu.     Tüm okul­la­ra te­miz­lik­ten kır­ta­si­ye, küçük ona­rım ve do­na­tı­ma kadar yeni eği­tim öğ­re­tim yı­lı­na ha­zır­lan­ma­sıy­la il­gi­li 3,7 mil­yar li­ra­lık büt­çe­yi gön­der­dik. Bütçe gön­de­ril­me­yen eği­tim sis­te­min­de tek bir okul kal­ma­dı. Okul­la­rı­mız bu gön­de­ril­miş olan 3 mil­yar 750 mil­yon li­ra­lık büt­çe­nin dün iti­ba­rıy­la sa­de­ce 2 mil­yar 150 mil­yo­nu­nu kul­la­na­bil­di­ler.(AA)

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022, 16:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER