ELEKTRİK ENERJİSİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                                    : 2024/401451

1- İdarenin

a) Adı                                                                 : CEZAEVİ       MÜDÜRLÜĞÜ-E      TİPİ       KAPALI      ADALET      BAKANLIĞI       BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi                                                            : BAGBASI MAH. 962. SOK 7 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

c) Telefon ve faks numarası                                : 3862133382 - 3862125000

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı                                                                 : ELEKTRİK ENERJİSİ

b) Niteliği, türü ve miktarı                                   : 2024 yılı içerisinde Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun ihtiyacı olan 460.000 kwh

elektrik enerjisi alım işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                         : Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi                                          : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip alıma başlanılacak olup 31.12.2024 tarihine kadar alım

devam edecektir.

d) İşe başlama tarihi                                           : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.

 

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati             : 16.04.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ambar Birimi

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

EPDK tarafından yayımlanmış olan elektrik piyasası serbest tüketici yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren ''Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'' hükümlerine göre düzenlenmiş ''Elektrik Toptan Satış Lisansı'' veya ''Perakende Satış Lisansı'' veya ''Üretim Lisansı'' veya ''OSB Üretim Lisansı'' veya ''Otoprodüktör Lisans'' larından birinin aslını veya noter onaylı suretini İdareye ibraz etmek zorundadır.

 

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1.  Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.            Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02010804