BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Deri ve deri ma­mul­le­ri sek­tö­rü yılın 9 ayın­da 1 mil­yar 534 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­di.
    Tür­ki­ye İhra­cat­çı­lar Mec­li­si (TİM) ve­ri­le­ri­ne göre, deri ve deri ma­mul­le­ri sek­tö­rü, eylül ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4’lük ar­tış­la 210,2 mil­yon do­lar­lık ih­ra­ca­ta imza attı.
    Söz ko­nu­su ayda en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ri­len ilk üç ül­ke­den Rusya’ya yüzde 43,2 ar­tış­la 18,7 mil­yon dolar, Al­man­ya’ya yüzde 22,7 ar­tış­la 15,9 mil­yon dolar ve İtalya’ya yüzde 22,7 ar­tış­la 12,7 mil­yon do­lar­lık dış satım ya­pıl­dı.
    Sek­tör, yılın 9 ayın­da ise 1 mil­yar 534 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­di.
    AA mu­ha­bi­ri­ne açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan İstan­bul Deri ve Deri Ma­mul­le­ri İhra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İDMİB) Baş­ka­nı Güven Ka­ra­ca, sek­tö­rün tüm za­man­la­rın en yük­sek ocak-ey­lül dö­ne­mi ih­ra­ca­tı­nı ger­çek­leş­tir­di­ği­ni söy­le­di.
    Yılın 9 ayın­da­ki ih­ra­cat de­ğe­ri­nin geçen yılın 10 ayın­da­ki ih­ra­cat de­ğe­ri­ni dahi ge­ri­de bı­rak­tı­ğı­nı ak­ta­ran Ka­ra­ca, "Ayak­ka­bı sek­tö­rün­de yine bir re­kor­la geçen yılın aynı dö­ne­mi­ne göre yüzde 19,7’lik bir artış ya­ka­la­dık ve 915,6 mil­yon dolar ih­ra­cat se­vi­ye­si­ne ulaş­tık. 
    Mamul deri ve kürk sek­tö­rü­müz­de yüzde 15,9 ar­tış­la 221,5 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat ger­çek­le­şir­ken, Sa­ra­ci­ye sek­tö­rü­müz yüzde 35,1 ar­tış­la 226,3 mil­yon do­lar­lık ih­ra­cat de­ğe­riy­le tüm za­man­la­rın ocak-ey­lül dö­nem­sel re­ko­ru­na imza attı.
     Deri ve kürk giyim sek­tö­rü­müz ise yüzde 19 ar­tış­la 168,5 mil­yon dolar de­ğe­rin­de ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­di." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
    Ka­ra­ca, alt sek­tör ih­ra­cat ra­kam­la­rı­na da de­ği­ne­rek şu de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du:
"Eylül ayın­da en fazla ih­ra­cat ger­çek­leş­tir­di­ği­miz alt sek­tö­rü­müz yüzde 36,3’lük artış ve 124,2 mil­yon do­lar­la ayak­ka­bı sek­tö­rü oldu. 
    Mamul deri ve kürk sek­tö­rün­de ih­ra­cat de­ğe­ri ola­rak geç­ti­ği­miz yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 aza­lış­la 21,8 mil­yon dolar oldu.  Deri ve deri ma­mul­le­ri sek­tö­rün­de diğer alt ürün grup­la­rı­mız­da geçen yılın eylül ayına göre ger­çek­le­şen de­ği­şim oranı ve ih­ra­cat de­ğe­ri ise sı­ra­sıy­la, sa­ra­ci­ye sek­tö­rü­müz­de yüzde 8 ar­tış­la 26,6 mil­yon dolar, deri ve kürk giyim sek­tö­rü­müz­de ise yüzde 25,5 ar­tış­la 37 mil­yon dolar de­ğe­rin­de ih­ra­cat ger­çek­leş­ti­ril­di. 
    Diğer bir önem­li husus, deri ve deri ma­mul­le­rin­de Eylül 2022'de değer ba­zın­da ih­ra­cat ar­tı­şı­mız yüzde 22,4 ol­muş­ken mik­tar ba­zın­da ih­ra­cat ar­tı­şı­mız 9,9 oldu.”
    "Ame­ri­ka pa­za­rın­da ciddi bir atak içe­ri­sin­de­yiz”
Tür­ki­ye Deri Kon­fek­si­yon­cu­la­rı Der­ne­ği (TDKD) Yö­ne­tim Ku­ru­şu Baş­ka­nı Gür­kan Göz­men de deri ve deri ma­mul­le­ri sek­tö­rü­nün eylül ayı ih­ra­ca­tı­nın Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nın üze­rin­de bir artış gös­ter­di­ği­ni vur­gu­la­dı. Av­ru­pa’da re­ses­yon be­lir­ti­le­ri­nin gö­zük­me­si ne­de­niy­le ile­ri­de bu ar­tı­şın ko­run­ma­sı­nın büyük bir ba­şa­rı ola­ca­ğı­nı bil­di­ren Göz­men, "Adet­sel bazda da büyük bir artış ol­ma­ma­sı genel ar­tı­şın emtia fi­yat­la­rı­na olan ar­tış­tan kay­nak­lı ol­du­ğu dü­şün­ce­si­ni do­ğu­ru­yor.  Pan­de­mi son­ra­sı nor­mal ha­ya­ta dönüş ol­say­dı sek­tör­ler altın dev­ri­ni ya­şa­ya­cak­tı ama Rus­ya-Uk­ray­na ara­sın­da­ki olum­suz durum, am­bar­go­lar, ener­ji kriz­le­ri bunu en­gel­li­yor.         
    Te­men­ni­miz bu olum­suz du­rum­la­rın bir an evvel or­ta­dan kalk­ma­sı." şek­lin­de ko­nuş­tu.
    Göz­men, ge­li­şen pa­zar­lar ara­sın­da Ame­ri­ka'nın öne çık­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, bu ülke pa­za­rın­da ciddi bir atak içe­ri­sin­de bu­lun­duk­la­rı­nı dile ge­tir­di.  Ame­ri­ka'nın kriz­ler­den biraz daha uzak, eko­no­mik re­ses­yon­la­rı biraz daha az his­se­den ve sos­yal ya­şam­da olum­suz et­ki­le­rin daha az gö­zük­tü­ğü bir ülke ol­du­ğu­nu be­lir­ten Göz­men, "Bu­ra­da­ki (Ame­ri­ka) ar­tış­lar­la Av­ru­pa’daki ve Rusya’daki ka­yıp­la­rı te­la­fi et­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz.         
    Bunun dı­şın­da Güney Kore açı­lı­mı­mız var. Bu­ra­da yeni pazar ara­yış­la­rı­mız devam et­mek­te. Şu an kı­sıl­mış olan ta­le­be sek­tör ola­rak üre­tim gü­cü­mü­zü aşa­ğı­ya çe­ke­rek kar­şı­lık ver­di­ği­miz­den olum­suz­lar­dan çok fazla et­ki­len­mi­yo­ruz. 
    Ama ile­ri­ki dö­nem­ler için çok iyi bir port­re gö­zük­mü­yor. Sa­va­şın uza­ma­sı bütün Av­ru­pa ve ül­ke­miz açı­sın­dan uzun va­de­de bazı sek­tör­le­ri­miz­de derin ya­ra­lar aça­bi­lir." de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.(AA)