Ho­lis­tik Tıp Sağ­lık Koçu ve Gü­zel­lik Uz­ma­nı Sevil Tuz­lu­ca konu hak­kın­da bil­gi­ler verdi.
       Sevil Tuz­lu­ca, “Gü­ne­şin et­ki­si­ni yi­tir­me­ye baş­la­dı­ğı son­ba­har ay­la­rın­da leke te­da­vi­si ve cilt ye­ni­le­me iş­lem­le­ri için enuygun zaman. 
    Peki Cilt altı do­ku­la­rın­da oluş­ma­ya baş­la­yıp ve yü­ze­ye çıkan bu le­ke­ler­den nasıl kur­tu­la­bi­li­riz?” diye sordu.
İLK ADIM ANALİZ
    Leke te­da­vi­si­nin ilk aşa­ma­sı­nın ana­liz ol­du­ğu­nu be­lir­ten Sevil Tuz­lu­ca “Cil­din ve le­ke­nin doğru ana­liz edil­me­si, uy­gu­la­na­cak yön­te­min ki­şi­ye özel ol­ma­sı alı­na­cak so­nu­cun ba­şa­rı ora­nı­nı yük­selt­mek­te­dir. 
    Gü­nü­müz­de çıp­lak gözle le­ke­yi ta­nım­la­mak de­rin­li­ği­ni gör­mek çok müm­kün değil. Bu yüz­den tek­no­lo­ji­nin yar­dı­mı ile hata payı mi­ni­mu­ma ini­yor. 
    Cilt altı do­ku­la­rı­nı in­ce­le­yen özel ci­haz­lar­la deri al­tı­nı ve cilt ya­pı­sı­nı in­ce­le­ye­bi­li­yo­ruz. 
    Bu sa­ye­de ki­şi­ye uy­gu­la­na­cak yön­tem, seans sa­yı­sı ve alı­na­bi­lecek sonuç net­le­şi­yor” dedi.
İKİNCİ AŞAMA TEDAVİ
    Ana­liz so­nu­cun­da be­lir­le­nen yol ha­ri­ta­sı ki­şi­nin gün­lük ya­şa­mı­nı sek­te­ye uğ­rat­ma­ya­cak bi­çim­de be­lir­len­di­ği­ni be­lir­ten Sevil Tuz­lu­ca, şun­la­rı ifade etti:
    “Be­lir­li pe­ri­yod­lar­la uy­gu­la­nan leke açıcı te­da­vi­le­rin cilt ba­ri­ye­ri­ne zarar ver­me­yen ve yeni leke olu­şu­ma engel olan bi­çim­de se­çil­me­si ge­re­kir. 
    Mev­cut le­ke­yi açar­ken/gi­de­rir­ken başka bir yere hasar ver­me­mek ge­re­ki­yor. Her bi­re­yin cildi, leke hi­ka­ye­si ve yaşam ko­şul­la­rı fark­lı­dır. 
    Te­da­vi mut­la­ka ki­şi­ye özel ol­ma­lı­dır. Te­da­vi sı­ra­sın­da le­ke­yi açar­ken cilt ba­ri­ye­ri­ni güç­len­dir­mek, genel bir ye­ni­le­me yap­mak ve cilt altı do­ku­la­rı­nı ko­la­je­ni ha­re­ke­te ge­çi­rip hem yü­zey­den hem deri al­tın­dan iyi­leş­me­ye des­tek olmak ge­re­kir.
TEDAVİ SON­RA­SI BAKIM
    “Uy­gu­la­ma son­ra­sın­da has­sas­la­şan cilt üze­rin­de yeni leke oluş­ma­ma­sı için cilt ko­run­ma­ya alın­ma­lı­dır. 
    Ba­kı­mın en önem­li kısmı son­ra­sın­da ki­şi­nin öz ba­kı­mı­nı doğru ürün­ler­le yap­ma­sı­dır. Temel bakım ürün­le­ri­nin se­çi­mi ya­pı­lan ana­liz so­nu­cu­na uygun ol­ma­lı ve kişi dü­zen­li ola­rak bu ba­kım­la­rı uy­gu­la­ma­lı­dır.     Gü­neş­ten ve UV ışın­la­rın­dan cilt ko­run­ma­lı­dır. 
    Gü­nü­müz­de cilt sa­de­ce gü­ne­şe karşı değil ortam içi ışık­lar­dan, te­le­fon, tab­let ve bil­gi­sa­yar ışık­la­rım­dan da et­ki­len­mek­te­dir.  Le­ke­nin gün­den güne rengi açı­lır­ken cilt ge­ne­lin­de ye­ni­len­me sağ­la­nır ve mev­cut le­ke­ler bas­kı­la­nır.” 
(HABER MER­KEZİ)