Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı, 30 Mart'tan ge­çer­li olmak üzere cep te­le­fo­nu it­ha­la­tın­da birim güm­rük kıy­me­ti­ni 350 do­la­ra yük­sel­tecek teb­li­ğin yü­rür­lü­ğe gir­me­den ip­ta­li­ni ka­rar­laş­tır­dı.
Ba­kan­lık ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan İtha­lat­ta Gö­ze­tim Uy­gu­lan­ma­sı­na İliş­kin Teb­liğ'de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Teb­liğ'in Yü­rür­lük­ten Kal­dı­rıl­ma­sı­na Dair Teb­liğ, 30 Mart 2023'te yü­rür­lü­ğe gir­mek üzere Resmi Ga­ze­te'de ya­yım­lan­dı.
Teb­liğ­le, akıl­lı cep te­le­fon­la­rın­da birim güm­rük be­de­li­ni adet ba­şı­na 350 do­la­ra yük­sel­tecek dü­zen­le­me yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış oldu.
"İTHA­LAT SEYRİNİN YA­KIN­DAN İZLEN­MESİ
AMAÇ­LA­NI­YOR”
Ba­kan­lık­tan ya­pı­lan açık­la­ma­da, ül­ke­de üre­tim yapan fir­ma­la­rın eko­no­mi­ye sağ­la­dık­la­rı katkı ve ya­rat­tık­la­rı is­tih­dam dik­ka­te alı­na­rak, üre­ti­len ürün­ler­de it­ha­la­tın sey­ri­nin ya­kın­dan iz­len­me­si ama­cıy­la il­gi­li mev­zu­at kap­sa­mın­da be­lir­li ürün­le­rin it­ha­la­tın­da gö­ze­tim uy­gu­la­ma­la­rı­nın yü­rür­lü­ğe ko­nu­la­bil­di­ği­ne işa­ret edil­di.
Açık­la­ma­da, 2020 yı­lın­da Resmi Ga­ze­te'de ya­yım­la­nan teb­liğ çer­çe­ve­sin­de cep te­le­fo­nu it­ha­la­tın­da gö­ze­tim uy­gu­la­ma­sı kap­sa­mın­da 200 dolar birim güm­rük kıy­me­ti uy­gu­lan­dı­ğı ha­tır­la­tıl­dı. Resmi Ga­ze­te'nin 28 Şubat 2023 ta­rih­li sa­yı­sın­da ya­yım­la­nan ve 30 Mart'ta yü­rür­lü­ğe gi­recek teb­liğ­le söz ko­nu­su birim güm­rük kıy­me­ti­nin 350 do­la­ra yük­sel­til­di­ği­ne dik­kat çe­ki­len açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di:
“Bu süre zar­fın­da yerli üre­ti­ci­le­rin üre­tim ve ya­tı­rım plan­la­rı tek­rar de­ğer­len­di­ril­miş olup, bu aşa­ma­da 200 dolar olan birim kıy­met­te ar­tır­ma yö­nün­de bir de­ği­şik­lik ya­pıl­mak­sı­zın cep te­le­fo­nu it­ha­la­tı­nın bir süre daha takip edil­me­si­nin uygun ola­ca­ğı­na karar ve­ril­miş­tir.
 Bu çer­çe­ve­de, 28 Şubat 2023 ta­rih­li Resmi Ga­ze­te'de ya­yım­la­nan İtha­lat­ta Gö­ze­tim Uy­gu­lan­ma­sı­na İliş­kin Teb­liğ'de De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Dair Teb­liğ ile ge­ti­ril­me­si ön­gö­rü­len de­ği­şik­lik, bu­gün­kü Resmi Ga­ze­te'de ya­yım­la­nan Teb­liğ ile henüz yü­rür­lü­ğe gir­me­den iptal edil­miş­tir.”
(AN­KA­RA, AA)