Yılın ilk yarısında 13,5 milyar dolarlık makine ihraç edildi Yılın ilk yarısında 13,5 milyar dolarlık makine ihraç edildi

Kır­şe­hir Ti­ca­ret Bor­sa­sı’na ait Canlı Hay­van Park Pazar yeri bu­gün­den baş­la­ya­rak bay­ra­mın 3. günü ak­şa­mı­na kadar açık ola­cak.
Ti­ca­ret Bor­sa­sı’ndan ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre, gebe hay­van­la­rın kont­ro­lü için Ve­te­ri­ner He­kim­li­ği’nce Ge­be­lik Mu­aye­ne­si ya­pı­lır­ken, Borsa’da her­han­gi bir hır­sız­lık ve ben­ze­ri olay­la­ra kar­şı­lık 24 saat mo­be­se ka­me­ra­la­rı ile pazar iz­le­ni­li­yor. Sahte pa­ra­ya karşı idari bi­na­da kont­rol ma­ki­ne­si bu­lu­nu­yor.
Kır­şe­hir hal­kı­nın kur­ban­lık­la­rı­nı sa­tı­şa su­nu­lan kur­ban­lık­la­rın Canlı Hay­van Pa­za­rı’nda gönül ra­hat­lı­ğı ile ala­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Kır­şe­hir Ti­ca­ret Bor­sa­sı Baş­ka­nı Neşet Yavuz, bütün Kır­şe­hir hal­kı­nın Kur­ban Bay­ra­mı’nı kut­la­dı.

Editör: Ayhan Ceylan