AK Parti Kır­şe­hir İl Baş­ka­nı Seher Ünsal:

28 Şubat Dar­be­si in­san­lık ta­ri­hi­ne kara bir leke ola­rak geç­miş­tir”

AK Parti Kır­şe­hir İl Baş­ka­nı Seher Ünsal, 28 Şubat Post­mo­dern Dar­be­nin yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le bir basın açık­la­ma­sı yaptı.
28 Şubat’ta si­ya­se­te, de­mok­ra­si­ye ve insan hak­la­rı­na “ba­lans ayarı” ver­me­ye ça­lı­şan­la­rın Türk Mil­le­ti ta­ra­fın­dan kısa sü­re­de ba­lans aya­rı­na uğ­ra­dık­la­rı­na dik­ka­ti çeken Baş­kan Seher Ünsal, yap­tı­ğı basın açık­la­ma­sın­da şun­la­rı ifade etti:
“27 yıl önce si­lah­lı cunta ta­ra­fın­dan, sözde ir­ti­ca teh­di­di ile bütün bir ül­ke­yi çev­re­le­me­ye ça­lış­mak, top­lu­mun çe­şit­li ke­sim­le­ri­ni ve­sa­yet ide­olo­ji­si­nin elin­de rehin tut­mak, in­san­lık onu­ru­na, akıl ve man­tık il­ke­le­ri­ne deli göm­le­ği giy­dir­mek üzere ger­çek­leş­ti­ri­len 28 Şubat Dar­be­si in­san­lık ta­ri­hi­ne kara bir leke ola­rak geç­miş­tir.
“Fa­il­le­ri ta­ra­fın­dan “1000 yıl sü­recek” yak­la­şı­mı ile sa­vu­nu­lan bu ka­ran­lık gi­ri­şi­min değil bin, on yıl bile sü­re­me­miş ol­ma­sı ve­sa­yet­çi­le­rin hu­kuk­suz­lu­ğu­nun, kirli he­sap­la­rı­nın net bir gös­ter­ge­si­dir.
“İslami kim­li­ğe duy­duk­la­rı derin öf­ke­yi, sis­te­ma­tik ve kanun dışı vahşi bir mi­li­ta­rist da­yat­ma ile dışa vuran dar­be­ci­ler al­dık­la­rı an­ti-de­mok­ra­tik MGK ka­rar­la­rı ile dö­ne­min ik­ti­da­rı­na darbe vur­muş­lar­dı.
“Ya­şa­nan darbe sü­re­ci ile bir­lik­te İslami kim­li­ğe sahip olan top­lu­mun büyük bir ke­si­mi türlü yol­lar­la kı­sıt­lan­dı. Genç kız­lar üni­ver­si­te­le­re ba­şör­tü­le­ri ile gi­re­me­di, kı­lık-kı­ya­fet­le­ri ne­de­niy­le genç­ler eği­tim hak­la­rın­dan mah­kûm bı­ra­kı­la­rak ikna oda­la­rı eliy­le inanç­la­rın­dan vaz­geç­me­ye zor­lan­dı­lar. Kat­sa­yı ada­let­siz­li­ğiy­le genç­le­rin is­te­dik­le­ri okul­da eği­tim al­ma­la­rı­nın önü ka­pa­tıl­dı. Kamu gö­rev­li­le­ri eş­le­ri ba­şör­tü­lü ol­du­ğu için fiş­len­di. Si­ya­si görüş ve inan­cın­dan do­la­yı in­san­la­rın; ça­lış­ma, eği­tim, iba­det, dü­şün­ce ve ifade öz­gür­lük­le­ri gibi temel hak­la­rı en­gel­len­di. Ül­ke­si için, mil­le­ti için ça­lı­şan ve üre­ten ser­ma­ye dahi “yeşil ser­me­ye” adı al­tın­da ka­te­go­ri­ze edil­di, öte­ki­leş­ti­ril­di.
“28­Şu­bat’ta si­ya­se­te, de­mok­ra­si­ye ve insan hak­la­rı­na “ba­lans ayarı” ver­me­ye ça­lı­şan­lar, Aziz Mil­le­ti­miz ta­ra­fın­dan kısa sü­re­de ba­lans aya­rı­na uğ­ra­dı­lar.
“Tür­ki­ye’ye sözde ayar ver­me­ye kal­kan, mil­le­ti­mi­zin elin­den ge­le­ce­ği­ni, hak­la­rı­nı ve hu­zu­ru­nu alan ka­ran­lık darbe dö­nem­le­ri, mil­le­ti­mi­zin 15 Tem­muz ge­ce­si ver­di­ği mü­ca­de­le ile bir daha ya­şan­ma­mak üzere ta­ri­he gö­mül­dü.
“Mil­le­ti­miz­den al­dı­ğı­mız güç ve ta­ri­hin bize yük­le­di­ği so­rum­lu­luk ile mil­let ira­de­si­ni ege­men kılma, büyük ve güçlü Tür­ki­ye’yi inşa etme mü­ca­de­le­mi­ze ka­rar­lı­lık­la devam edi­yo­ruz.
“Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin 100’üncü yı­lın­da, Tür­ki­ye Yüz­yı­lı yo­lun­da daha emin adım­lar­la yü­rü­yor, 21 yıl­dır her şart­ta ve ko­şul­da dar­be­ler kar­şı­sın­da ya­nı­mız­da olan mil­le­ti­mi­ze şük­ran­la­rı­mı­zı su­nu­yo­ruz.” (HABER: FAH­RETTİN TOKER)

KIRŞEHİR’DE KONUT SATIŞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ! KIRŞEHİR’DE KONUT SATIŞINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ!